Var det tillåtet för Dagens Nyheter att publicera fotografier från KD-politikers Facebooksida? Patent- och marknadsöverdomstolen tycker det.

År 2009 åkte den kristdemokratiska politikern Sara Skyttedal på en privat resa till Israel tillsammans med bland annat nuvarande partiledaren för Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor. Sara Skyttedal tog ett antal fotografier på resan som hon sedermera publicerade på sitt privata Facebook-konto. Några bilder föreställde Ebba Busch Thor, bland annat ett där hon ses poserande framför ett militärfordon.

År 2015 – vid en tidpunkt då Ebba Busch Thor diskuterades som efterträdare till Göran Hägglund och ny partiledare för Kristdemokraterna – publicerade Dagens Nyheter på www.dn.se samt DN via Twitter ett tiotal bilder från resan till Israel – bland annat bilder föreställande Ebba Busch Thor – samtliga bilder direkt/indirekt hämtade från Sara Skyttedals Facebook-sida.

Sara Skyttedal väckte talan mot Dagens Nyheter vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och gjorde gällande att tidningsbolaget vid publicering utan tillstånd hade begått intrång i de ekonomiska upphovsrättigheterna till de fotografier hon hade publicerat på sin Facebook-sida samt – genom att utlämna upphovsmannens namn och källan – intrång i de ideella upphovsrättigheterna. Hon begärde också ersättning för utnyttjandet samt skadestånd.

Dagens Nyheter bestred upphovsrättsintrång och åberopade sig på bestämmelsen i 23 §, första stycket, punkten 3, upphovsrättslagen, en bestämmelse som i fråga om nyhetsrapportering av visst slag begränsar upphovsmannens ensamrätt. Bestämmelsen i 23 § upphovsrättslagen har som grundläggande ändamål att tillgodose det offentliga intresset av att information skall kunna spridas om aktuella händelser utan att informationsspridningen är beroende av rättighetshavaren samtycke. För att bestämmelsen i 23 § upphovsrättslagen skall vara tillämplig krävs att det konstverk/fotografiska bild som återges har offentliggjorts tidigare, att återgivningen sker i en tidning eller tidskrift (som ges ut med regelbundenhet), att återgivandet sker i samband med redogörelse för en dagshändelse och att den sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det sistnämnde kravet anses innebära att det måste finnas ett samband mellan den händelse som beskrivs och de återgivna alstren.

PMD kom fram till att det rörde sig om fotografiska bilder (inte fotografiska verk – skillnaden blir inte av direkt intresse vid prövningen i övrigt), att bilderna hade offentliggjorts då de var tillgängliga på Facebook för Sara Skyttedals 1.200 ”vänner” – tydligen var bilderna tillgängliga även för alla som hade ett Facebook-konto och att www.dn.se och DN via Twitter har så stark koppling till den tryckta tidningen och följer den tidningens periodicitet att de är att betrakta som tidningar i den mening som avses i 23 § upphovsrättslagen. PMD ansåg att Dagens Nyheters återgivande i fråga om fyra återgivna bilder fick anses utgöra ”redogörelse för en dagshändelse” då Ebba Busch Thor vid tidpunkten för återgivandet var partiledarkandidat och Sara Skyttedal ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund. Domstolen ansåg emellertid inte att återgivande av resterande sex bilder var nödvändiga för att belysa dagshändelsen och att god sed därmed inte iakttagits för publiceringen. Publiceringen av dessa sex bilder ansågs stå i strid med upphovsrättslagen.

Båda parter överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). PMÖD gjorde i vissa delar en annan bedömning än vad Patent- och marknadsdomstolen hade gjort. PMÖD ansåg i likhet med PMD att samtliga bilder hade offentliggjorts av Sara Skyttedal genom att göras lovligen tillgängliga för ett stort och obegränsat antal personer. Vidare ansåg domstolen i likhet med PMD att DN.se och DN via Twitter är att betrakta som tidningen i den mening som krävs för tillämplighet av 23 § upphovsrättslagen. I fråga om det nödvändiga rekvisitet ”redogörelse för en dagshändelse” ansåg PMÖD – i likhet med PMD att Ebba Busch Thors partiledarkandidatur etc skapade aktualitet kring hennes resa till Israel och att det därmed rörde sig om en ”dagshändelse”. Till skillnad från PMD ansåg emellertid PMÖD att återgivningen av samtliga tio bilder kunde anses ”nödvändiga” för att belysa dagshändelsen. De avsåg samma resa, återgavs tillsammans och hade ett sådant samband med den aktuella händelsen att det var förenligt med god sed att återge dessa. Något upphovsrättsintrång hade Dagens Nyheter inte gjort sig skyldiga till.

Patent- och marknadsdomstolens dom av den 22 december 2016 i mål nr PMT 8915-15.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom av den 5 oktober 2018 i mål nr PMT 722-17.

»Till arkivet