KANELBULLE registreras inte som skyddad beteckning hos EU-kommissionen – identifierar inte en viss produkt, har blivit en generisk beteckning

Sveriges Bagare & Konditorer AB (”Bolaget”) ansökte i maj 2021 hos Livsmedelsverket om att registrera beteckningen KANELBULLE hos EU-kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel. I första hand yrkade Bolaget att KANELBULLE skulle registreras som en skyddad ursprungsbeteckning och i andra hand som en skyddad geografisk beteckning.

Som svar på Livsmedelsverkets fråga vilka omständigheter som talade för att begreppet KANELBULLE inte skulle anses vara en generisk term angav Bolaget följande: Begreppet KANELBULLE används i Sverige – det geografiska område som det tänkta skyddet riktar in sig på. Varianter av bakverket förekommer utomlands, men då under andra namn (som inte är föremål för skydd). Visit Sweden har med kanelbullen, under namnet CINNAMON BUN, i kampanjen ”Swedish Fika”. Det är ett svenskt bakverk med stark förankring i svensk gastronomisk kultur. Det finns också, enligt Bolaget, ett starkt intresse från olika aktörer att dra nytta av kanelbullens starka position på den svenska marknaden. Recept modifieras för att tillfredsställa (allt) fler kundgrupper. Begreppet KANELBULLE är på väg att tömmas på sitt ursprungliga innehåll och riskerar därmed att bli ett generiskt begrepp – en ”kanelsmakande bulle” – detta har inte ännu skett.

Livsmedelsverket avslog Bolagets ansökan om registrering. EU-förordningens definition på generiska termer är de produktnamn som även om de har ett samband med den ort, den region eller det land där produkten ursprungligen framställdes eller salufördes har blivit det namn som allmänt används för produkten i unionen (artikel 3.6 i förordningen). Enligt Livsmedelsverket har KANELBULLE kommit att bli en generisk beteckning då det är det namn som allmänt används för produkten i unionen.

Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. I överklagandet angav Bolaget bland annat följande: Kanelbullen är ett svenskt bakverk med lång tradition. Det som kännetecknar en kanelbulle är att receptet innehåller både kanel och kardemumma. Det finns en koppling mellan recept, produkt och landet Sverige. Enligt EU-förordningen kan ett land utgöra en ”region”. Syftet med ansökan är att fastställa vad som får kallas KANELBULLE av bagerier och andra livsmedelsföretag för att skydda och bevara det traditionella sättet att framställa bakverket. Konsumenter skall veta vad de får om de handlar en kanelbulle. En del aktörer marknadsför nu produkter under beteckningen KANELBULLE trots att de inte använder de traditionella ingredienserna. KANELBULLE är inte en generisk term i unionen – ordet används bara i Sverige. Det är visat att KANELBULLE har sitt ursprung i Sverige och att dess särskilda kvaliteter och ingredienser huvudsakligen kan tillskrivas nämnda ursprung.

Livsmedelsverket har vidhållit sin uppfattning och anfört: En förutsättning för att en beteckning skall kunna skyddas enligt förordningen är att den avser en konkret produkt med särskilda egenskaper och kvaliteter. Termen KANELBULLE får anses användas generellt i Sverige och recepten varierar. Långt ifrån alla recept innehåller kardemumma.Produkterna innehåller inte med nödvändighet svenska ingredienser och kan tillverkas i andra länder. KANELBULLE bör anses vara en generisk term.

Förvaltningsrätten anförde i sin dom: För ursprungsbeteckningar gäller att samtliga produktionsled skall ske i det avgränsade geografiska området, medan det för geografiska beteckningar gäller att åtminstone ett av produktionsleden måste äga rum i området. Enligt domstolen är det avgörande för bedömningen om KANELBULLE är en sådan beteckning som kan anses identifiera en viss produkt med särskilda egenskaper och kvaliteter som har samband med det geografiska området. Med ”särskilda egenskaper” avses produktionsmässiga kvaliteter som tydligt skiljer en produkt från andra liknande produkter i samma kategori. Enligt domstolen har det framkommit att olika producenter tillverkar kanelbullar med olika metoder och att kanelbullar kan ha varierande ingredienser. De egenskaper som Bolaget fört fram kan inte uteslutande anses beteckna en KANELBULLE. Domstolen konstaterade att KANELBULLE inte uppfyller förordningens krav på en beteckning som identifierar viss produkt – därmed kan inte beteckningen skyddas genom registrering.

Domstolen uttalade sig också i frågan om beteckningen KANELBULLE kommit att bli en generisk term i EU-förordningens mening. Beteckningen KANELBULLE kan, enligt domstolen, anses utgöra den allmänna benämningen på en variation av likartade produkter i Sverige. Med hänsyn till hur begreppet används i Sverige i kombination med förekomsten utanför landet bedömer domstolen att KANELBULLE får anses vara en generisk term i förordningens mening.

Med hänvisning till vad som anförts ansåg Förvaltningsrätten att Bolaget inte förmått visa att KANELBULLE är en beteckning för en sådan produkt sim på grund av särskilda egenskaper och kvalitéer kopplade till Sverige är skyddsvärd enligt EU-förordningen. Det finns vidare hinder mot ett skydd för beteckningen då denna kommit att bli ett generiskt begrepp. Förutsättningarna för registrering är därmed inte uppfyllda – överklagandet avslås.

Livsmedelsverkets beslut av den 9 februari 2022 (dnr 2021/02451).

Förvaltningsrättens i Uppsala dom av den 7 september 2023 i mål nr 1243-22.

 

 

 

»Till arkivet