Kopior av fotografi åberopades som bevisning i rättegång – kopiering och ingivande till domstol bedömdes utgöra intrång

I ett mål om skadestånd på grund av förtal vid Stockholms tingsrätt gav svarandeparten – LG – som bevisning in kopior av två tidningsartiklar samt utskrifter från Google. I tidningsartiklarna och utskrifterna återfanns tre fotografier tagna av en annan person – JJ. JJ har efter förtalsrättegången stämt LG och gjort gällande att han begått upphovsrättsintrång genom att utan tillstånd framställa exemplar av fotografierna samt genom ingivande av kopiorna till domstolen gjort exemplaren tillgängliga för allmänheten. Med hänvisning till påstått intrång yrkade JJ såväl ersättning för utnyttjande av fotografierna som skadestånd.

Det är i tvisten ostridigt att LG utan samtycke från JJ har framställt exemplar av fotografierna och – genom att ge in dessa till tingsrätten – har gjort kopiorna tillgängliga för allmänheten. Den centrala frågan i målet är om ingivande till domstolen – tillgängliggörande för allmänheten – kan anses lovligt med hänvisning till den bestämmelse i 26 b § upphovsrättslagen som gör det tillåtet att använda ett skyddat verk/fotografisk bild i ”rättsvårdens intresse”. Patent- och marknadsdomstolen konstaterade att det av tidigare praxis (Patent- och marknadsöverdomstolens dom av den 24 januari 2018 i mål PMFT 2585-17) följde att undantagsbestämmelsen i 26 b § upphovsrättslagen endast var tillämpligt om användning skedde på initiativ av en rättsvårdande myndighet – t.ex. polis, åklagare eller justitiekanslern. Domstolen fann därför att LG:s exemplarframställning och tillgängliggörande utgjorde intrång i JJ:s ensamrätt till fotografierna. Patent- och marknadsdomstolen ansåg inte att en prislista från Föreningen Bildupphovsrätt kunde läggas till grund för uppskattning av skälig ersättning för utnyttjande. Något skadestånd dömdes inte ut (skada ansågs inte styrkt).

LG överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen. Till skillnad från underinstansen ansåg domstolen att undantagsbestämmelsen i 26 b § upphovsrättslagen kan åberopas även i fall då användningen av ett skyddat alster/fotografisk bild initierats av en enskild person. Omsorgen om den enskildes rätt till en rättvis rättegång gör också, enligt domstolen, att kravet inte kan ställas alltför högt på att användningen skett i rättsvårdens intresse. I det aktuella fallet ansåg domstolen emellertid att det inte framkommit omständigheter som gjorde det antagligt att materialet (bilderna) hade betydelse för förtalsmålet. LG:s exemplarframställning och tillgängliggörande utgjorde därför intrång. I likhet med Patent- och marknadsdomstolen underkände Patent- och marknadsöverdomstolen prislistan från Föreningen Bildupphovsrätt som grund för bedömning av den skäliga ersättningen – det ansågs inte visat att prislistan har en sådan efterlevnad att den kan ses som normgivande för royalty-. och licensnivåer.

Patent- marknadsöverdomstolens dom i mål PMFT 4717-18 av den 7 december 2018

Patent- och marknadsdomstolens dom i mål PMFT 10002-17 av den 16 april 2018

»Till arkivet