Kan funktionellt betingad design – exempelvis en cykel med tre olika lägen – skyddas genom upphovsrätt? EU-domstolen klargör (C-833/18)

Det brittiska företaget Brompton säljer sedan 1987 en hopfällbar cykel med särpräglad formgivning. Cykeln kan ha tre olika lägen: den kan vara hopfälld, utfälld och den kan hållas i ett mellanläge som gör det möjligt att ställa den stadigt på marken. Den tekniska lösning som erhålles genom cykelns formgivning skyddades tidigare av ett patent (nu utgånget). Företaget Get2Get säljer en cykel som utseendemässigt påminner starkt om Bromptons cykel och som också kan vara hopfälld, utfälld och i ett mellanläge för stadig placering på marken.

Brompton stämde in Get2Get vid en belgisk domstol och yrkade att domstolen skulle fastställa att de cyklar Get2Get säljer utgör intrång i upphovsrättigheterna hänförliga till Bromptons cykel (även de ideala rättigheter som tillkommer Bromptons grundare). Get2Get försvarade sig med att utseendet/formgivningen på den cykel de säljer följer av den tekniska lösning som skall uppnås – att cykeln kan ha tre olika lägen – och att designen därmed inte kan omfattas av upphovsrätt. Den tekniskt betingade formgivningen kan, enligt Get2Get, endast skyddas av patent. Brompton replikerade att de tre eftersträvade lägen som deras cykel har kan erhållas genom annan formgivning och att cykelns form därför kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd.

Den belgiska domstolen begärde förhandsavgörande från EU-domstolen för att få klarhet i frågan om upphovsrättsligt skydd kan åberopas med avseende på utseendet hos en produkt om formgivningen (åtminstone delvis) är nödvändig för att man skall uppnå en bestämd teknisk effekt. Den belgiska domstolen hänförde sig till EU-domstolens dom i mål C-395/16 DOCERAM – som gällde gemenskapsformgivning – genom vilken slogs fast att formgivningsskydd inte gäller i fall då den tekniska funktionen är det enda som styrt detaljerna i formgivningen. Förekomsten av alternativa formgivningar var i det fallet inte avgörande för frågan om skydd.

För att fastställa om en viss funktionellt betingad produkt åtnjuter upphovsrättsligt skydd skall man, enligt EU-domstolen, på samma sätt som i fråga om andra alster bedöma om originalitetskriteriet och kravet på att alstret skall kunna identifieras med tillräcklig grad av precision och objektivitet är uppfyllda. Det senare kravet är naturligen uppfyllt i fråga om bruksföremål. Såvitt avser originalitetskravet kan ett alster, när förverkligandet av det fastställs av tekniska överväganden, regler och krav som inte lämnar utrymme för kreativ frihet inte anses uppvisa den originalitet som krävs.

EU-domstolen konstaterar att om en produkts form endast styrs av dess tekniska funktion kan produkten inte omfattas av upphovsrättsligt skydd. Om produkten är resultatet av en intellektuell skapande verksamhet där upphovsmannen – genom val av produktens form – på ett originellt sätt har gett uttryck för sin kreativa förmåga genom att göra kreativa val och produkten därigenom återspeglar vederbörandes personlighet skall originalitetskriteriet anses uppfyllt.

Sammanfattningsvis: prövningen av upphovsrättslig skyddsvärdhet görs på samma sätt i fråga om bruksföremål (som en hopfällbar cykel) som i fråga om andra kategorier av alster OCH en formgivning som uteslutande betingas av funktionalitet och inte lämnar utrymme för någon fri kreativitet kan inte skyddas genom upphovsrätt.

EU-domstolens dom av den 11 juni 2020 i mål C-833/18; SI/Brompton Bicycle Ltd vs Chedeqch/Get2Get

»Till arkivet