Brukskonst i domstol no. 2 – Patent- och marknadsdomstolen prövar skydd för fåtöljdyna till designklassiker

Fåtöljen Jetson med tillhörande fåtöljdyna skapades av formgivaren Bruno Mathsson och lanserades på marknaden år 1969. Sedan dess har möbelföretaget Dux Design AB (”Dux”) bedrivit licenstillverkning av fåtöljen.

Frank Arnautovic med enskild firma Eft. Franklins Tapetserare Verkstad (”Franklin”) bedriver sedan år 2015 verksamhet med inriktning på renovering av designmöbler, inklusive tillverkning och försäljning av ersättningskuddsatser till fåtöljer. Typiska renoveringsobjekt är stolen Lamino, formgiven av Yngve Ekström, samt vissa möbler formgivna av Bruno Mathsson, däribland fåtöljen Jetson. Under perioden 2016-2021 har Franklin tillverkat, marknadsfört och sålt exemplar av ersättningsdynor.

Hösten 2021 väckte Dux talan om upphovsrättsintrång mot Franklin – detta med hänvisning till Franklins tillverkning, marknadsföring och försäljning av ersättningsdynor till Jetson. Dux framställde yrkanden om vitessanktionerat förbud, ersättning för utnyttjande av upphovsrätt, återkallelse och förstörelse av ersättningsdynorna.

Den i målet centrala frågan är om fåtöljdynan i fåtöljen Jetson är upphovsrättsligt skyddad som ett alster av brukskonst. Patent- och marknadsdomstolen inleder med en längre, pedagogiskt redogörelse för de upphovsrättsliga skyddsförutsättningarna – med många referenser till EU-domstolens praxis. Domstolen slår fast det upphovsrättsliga skyddet för ett alster av brukskonst i grunden är detsamma som för andra slags verk, men att detta inte innebär att ett alsters originalitet saknar betydelse vid en intrångsbedömning. Vid en jämförelse mellan ett påstått intrångsobjekt erhåller ett mer originellt verk ett mer omfattande skyddsomfång än ett mindre originellt verk (se domen, sid. 22ö).

Patent- och marknadsdomstolen slår därefter fast att det faktum att formgivningen av en fåtöljdyna till del betingas av funktionella hänsyn inte hindrar en formgivare från att göra fria och kreativa val vid skapandet och därmed ge uttryck för sin personlighet. Vid bedömningen av om fåtöljdynan till Jetson skall anses åtnjuta upphovsrättsligt skydd fäster domstolen uttryckligen vikt vid de uppgifter som lämnats av en inredningsarkitekt som hördes som sakkunnig i målet. Enligt inredningsarkitekten är varje detalj i Bruno Mathssons fåtöljdyna till Jetson ett resultat av kreativa val. Svensk Forms Opinionsnämnd har gjort bedömningen att valet, dispositionen och kombinationen av formelementen i fåtöljdynan återspeglar upphovsmannens personlighet och även skiljer dynan från det befintliga formförrådet vid tidpunkten för formgivningen av dynan – domstolen anger uttryckligen att den delar nämndens bedömning och uppfattning.

Sammanfattningsvis kommer Patent- och marknadsdomstolen till slutsatsen att Bruno Mathssons fåtöljdyna till fåtöljen Jetson åtnjuter upphovsrättsligt skydd som ett alster av brukskonst.

Utgör Franklins förfoganden över ersättningsdynor intrång i upphovsrätten till Bruno Mathssons fåtöljdyna? Patent- och marknadsdomstolen anser att Bruno Mathssons fåtöljdyna uppvisar en sådan grad av originalitet att dess skyddsomfång är relativt omfattande och sträcker sig klart utanför området för direkta efterbildningar (kopior). Domstolen slår därefter fast att samtliga fåtöljdynor som utgjort ersättningsdynor till fåtöljen Jetson som Franklin skapat, marknadsfört och sålt utgjort direkta efterbildningar av Bruno Mathssons fåtöljdyna. Samtliga Frnaklins dynor faller därmed innanför skyddsomfånget för upphovsrätten till Bruno Mathssons fåtöljdyna.

Franklin har som en invändning mot att intrång skulle vara för handen gjort gällande att Dux gett tillstånd till förfogandena med ersättningsdynorna – eller i vart fall agerat på sätt som är att jämställa med att tillstånd till förfogandena fanns. Domstolen fann inte att det visats att Dux skulle ha gett något tillstånd till Franklins förfoganden. Domstolen slår i detta sammanhang fast att det inte inom upphovsrätten finns någon rättsverkan av passivitet – rättighetshavaren går inte förlustig rätten att invända mot förfoganden efter viss tid.

Som grund för sitt bestridande av intrång anförde Franklin även att förfogandena var att jämställa med reparation av exemplar till vilka upphovsrätten var konsumerad. Patent- och marknadsdomstolen ”godkänner” inte denna grund utan konstaterar att bruksföremål är undantagna från rätten att framställa verk för privat bruk om framställningen sker med hjälp av någon utomstående (12 § upphovsrättslagen).

Sammanfattning: Franklin befinns ha begått intrång i upphovsrättigheterna till den fåtöljdyna som skapats av Bruno Mathsson till fåtöljen Jetson. Dux hade framgång med samtliga yrkanden utom yrkandet om förstörelse – detta då Dux, mot Franklins uppgifter, inte presenterat utredning som visar att det finns några fåtöljdynor att återkalla och förstöra.

Domen har vunnit laga kraft.

Patent- och marknadsdomstolens dom av den 2 november 2022 i mål nr PMT 16530-21.

 

»Till arkivet