Beslaget av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger” hävs – åklagaren har inte bemött påstående om att det s.k. parodiundantaget gör bokomslaget lagligt

Aron Flam, satiriker och författare till ett antal skrifter, har skrivit boken ”Det här är en svensk tiger” och ger ut denna genom förlaget Samizdat Publishing AB. Boken utgör en kritisk redogörelse för Sveriges hållning och agerande gentemot Tyskland under beredskapstiden. På omslaget till boken återfinns en reviderad version av det konstnärliga verk som benämns ”En svensk tiger”, en tecknad blågulrandig tiger under  vilken står skrivet ”En svensk tiger”. På bokomslaget harAron Flam ändrat det ursprungliga verket genom att förse den tecknade tigern med en hakkorsbindel samt ena tassen lyft i en Sieg-Heil-hälsning.

Åklagare väckte i juli 2020 talan mot Aron Flam vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och gjorde gällande att omslaget till hans bok ”Det här är en svensk tiger” utgör intrång i upphovsrättigheterna till det konstnärliga verket ”En svensk tiger” och att han skall dömas för upphovsrättsbrott. Aron Flam har såväl framställt exemplar av det skyddade verket som gjort det tillgängligt för allmänheten. Åklagaren har även beslutat om beslag av 2.282 exemplar av boken.

Aron Flam har bestritt åtalet och gjort gällande att det i hans arbetsmetod ingår att förvränga och förvrida symboler för att förmedla ett satiriskt och samhällskritiskt budskap. Bilden på omslaget till boken ”Det här är en svensk tiger” följer det tema boken har, att den har ett annat meningsinnehåll än verket ”En svensk tiger” och att det är ett nytt, självständigt verk. Under alla omständigheter är bokomslaget, enligt Aron Flam, tillåtet med stöd av det s.k. parodiundantaget.

PMD fastställde genom beslut av den 4 augusti 2020 åklagarens beslut om beslag av böckerna. Domstolen anförde att beviskravet för beslag är lågt och att böckerna skäligen kunde antas förverkade på grund av brott samt bedömde att beslagsåtgärden för närvarande var proportionerlig.

Aron Flam (och förlaget Samizdat Publishing AB) överklagade PMD:s beslut till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) och vidhöll vad som gjorts gällande inför PMD.

PMÖD konstaterade att åklagaren inte vare sig i PMD eller i PMÖD – trots föreläggande att yttra sig över överklagandet – har bemött Aron Flams invändningar om att bokomslaget är ett nytt, självständigt verk eller i vart fall faller under det s.k. parodiundantaget – detta trots att det ankommer på åklagaren att presentera underlag för att beslaget är befogat. Detta krav innebär bland annat att bemöta invändningar som inte kan lämnas utan avseende. Trots att beviskravet för beslag är lågt anser PMÖD inte att åklagaren presenterat tillräckligt underlag för att domstolen skall kunna dra slutsatsen att de aktuella böckerna skäligen kan antas förverkade på grund av det påstådda upphovsrättsintrånget.

PMÖD beslutade att häva beslaget.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut av den 12 och 13 augusti 2020 i mål nr PMÖ 8974-20    

Patent- och marknadsdomstolens beslut av den 4 augusti 2020 i mål nr B 7348-20

»Till arkivet