Aron Flam frias för upphovsrättsintrång – omslaget till boken ”Det här är en svensk tiger” faller under det EU-rättsliga parodiundantaget

Aron Flam, satiriker och författare till ett antal skrifter, har skrivit boken ”Det här är en svensk tiger” och ger ut denna genom förlaget Samizdat Publishing AB. Boken utgör en kritisk redogörelse för Sveriges hållning och agerande gentemot Tyskland under beredskapstiden. På omslaget till boken återfinns en reviderad version av det konstnärliga verk – skapat av Bertil Almqvist – som benämns ”En svensk tiger”, en tecknad blågulrandig tiger under  vilken står skrivet ”En svensk tiger”. På bokomslaget har Aron Flam ändrat det ursprungliga verket genom att förse den tecknade tigern med en hakkorsbindel samt låtit tigerns ena tass vara lyft i en Sieg-Heil-hälsning.

Åklagare väckte i juli 2020 talan mot Aron Flam vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och gjorde gällande att omslaget till hans bok ”Det här är en svensk tiger” utgör intrång i upphovsrättigheterna till det konstnärliga verket ”En svensk tiger” och att han skall dömas för upphovsrättsbrott. Aron Flam har, enligt åklagaren, såväl framställt exemplar av det skyddade verket som gjort det tillgängligt för allmänheten.

Innehavarna av upphovsrättigheterna till Bertil Almqvists illustration ”En svensk tiger”, Stiftelsen Beredskapsmuseet (avseende de ekonomiska upphovsrättigheterna) och en dotter till Bertil Almqvist (de ideella upphovsrättigheterna) har biträtt åtalet samt framställt skadeståndskrav, yrkanden om förverkande av vinst samt vitesförbud.

Aron Flam har bestritt åtalet och gjort gällande att det i hans arbetsmetod ingår att förvränga och förvrida symboler för att förmedla ett satiriskt och samhällskritiskt budskap. Bilden på omslaget till boken ”Det här är en svensk tiger” följer det tema boken har, bilden har ett annat meningsinnehåll än verket ”En svensk tiger” och är ett nytt, självständigt verk. Under alla omständigheter är bokomslaget, enligt Aron Flam, tillåtet med stöd av det s.k. parodiundantaget.

I Infosoc-direktivet anges att medlemsstaterna i vissa fall får göra inskränkningar i upphovsrätten i nationell rätt, bland annat i fråga om användning av verk i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte (artikel 5.3 k). En förutsättning är att den s.k. trestegsregeln iakttas – det innebär att inskränkningar i upphovsrätten bara får tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen (artikel 5.5). 

Tillåtligheten av parodier och satir har, enligt svensk upphovsrättslig tradition, grundat sig på synsättet att de utgör nya, självständiga verk och som sådana är lovliga trots mer eller mindre starka likheter med ett skyddat originalverk (4 §, andra stycket, upphovsrättslagen). Enligt detta synsätt har det uppställts ett krav på att det nya verket – parodin/satiren – i sig skall uppfylla de för upphovsrätt uppställda kraven. Någon bestämmelse som motsvarade direktivets parodiundantag tog inte in i den svenska upphovsrättslagen vid genomförande av Infosoc-direktivet. När en svensk domstol tillämpar upphovsrättslagen skall den emellertid göra det utifrån en direktivkonform tolkning.

I sin dom kommer Patent- och marknadsdomstolen fram till att Aron Flams illustration på bokomslaget skiljer sig alltför lite från Bertil Almqvists ursprungliga illustration för att kunna anses vara ett nytt och självständigt verk. Däremot är det domstolens uppfattning – bland annat  baserat på vad Aron Flam berättat om sina avsikter och syftet med boken – att ”Aron Flams användande av en tiger har utgjort ett parodiskt inslag i hans kommunikation, med udden riktad mot det Almqvists tiger har blivit en symbol för, snarare än mot själva originalverket som sådant. Tigern har satts i en ny kontext som märkbart skiljer den från originalverket och den bär på ett tydligt och förlöjligande budskap…” och att förfogandena därmed faller under det EU-rättsliga parodiundantaget. Att parodin kan provocera ligger i dess natur, konstaterar domstolen, och gör den inte otillåten i sig (se EU-domstolens dom i mål C-201/13 Deckmyn, p. 27 och 31).

I ett pressmeddelande gör domstolen följande sammanfattning av domen: ”Domstolen har funnit att A:s tiger är alltför lik originalverket för att vara ett nytt och självständigt verk. Däremot har den förklaring som A har lämnat inför domstolen visat på att A med parodins grepp endast har velat ifrågasätta det budskap som En Svensk Tiger historiskt är förknippad med”.

Eftersom inget upphovsrättsintrång anses vara för handen ogillades yrkandena om beslag, skadestånd och vitesförbud. 

Patent- och marknadsdomstolens dom av den 9 oktober 2020 i mål nr B 7348-20

»Till arkivet