Innehåll i poddsändningen ”Mordpodden” gör intrång i upphovsrätt till bok om autentiskt mord

I boken ”Kakelugnsmordet”, publicerad år 2015, beskriver journalisten/författaren LO omständigheterna kring ett autentiskt och massmedialt uppmärksammat mord som begicks i Stockholm år 1962. Texten i boken bygger på omfattande efterforskningar och och uppgifter som inte tidigare varit allmänt tillgängliga, bland annat på innehållet i privata brev, dagboksanteckningar från både mördaren och offret.

Två journalister producerar sedan 2016 en poddsändning vid namn ”Mordpodden”. Varje avsnitt av ”Mordpodden” innehåller en redogörelse för ett verkligt mord. Det vanliga arbetssättet är att en av journalisterna går igenom och skriftligen sammanfattar innehållet i domar, förundersökningsprotokoll mm och sedan skriver ett underlag till inspelningen av det planerade avsnittet. Eftersom mordet som beskrivs i ”Kakelugnsmordet” ägde rum för länge sedan utgick journalisten A – som skapade underlaget – inte från domar och förundersökningsprotokoll utan främst från redogörelsen i ”Kakelugnsmordet” och Nordisk Kriminalkrönika. Det färdiga poddavsnittet – som gavs namnet ”Tandläkarmordet” – publicerades under sommaren 2017 och fanns därefter tillgängligt på flera olika plattformar. I slutet av avsnittet anges att information är hämtad från ”den Nordiska kriminalkrönikan från 1970, boken ”Kakelugnsmordet”, skriven av LO [uttalat i dess helhet], och artiklar”.

Under senhösten 2017 hör LO det aktuella poddavsnittet. Han anser att det är ett plagiat av ”Kakelugnsmordet” och – efter fruktlösa förlikningsdiskussioner – polisanmäler LO de två journalisterna. Talan om brott mot upphovsrättslagen väcks vid Patent- och marknadsdomstolen. Åklagaren gör gällande att de två journalisterna framställt hela eller delar av verket i bearbetat skick – dock att de begått intrång i hela originalverket då de bibehållit verkets inre form, dvs ”verkets tankeinnehåll i den individuella utformning som upphovsmannen har givit detsamma”. Åklagren åberopar utdrag ur ”Kakelugnsmordet” motsvarande ungefär en tiondel av bokens ca 300 sidor. De två journalisterna bestrider ansvar och anför att de i fri anslutning till ”Kakelugnsmordet” har skapat ett nytt och självständigt verk.

I sin dom konstaterar domstolen att boken – trots att den bygger på verkliga händelser – är resultatet av sådant originellt och självständigt skapande att den har upphovsrättsligt skydd. Upphovsrätten omfattar inte fakta och idéer, slår domstolen fast, men vid en jämförelse mellan längre sammanhängande avsnitt i boken respektive poddavsnittet framgår det tydligt att berättelsen i poddavsnittet på ett mycket närgånget sätt följer strukturen i boken samt även i stor utsträckning använder samma eller snarlika ord och uttryck som i boken. Samma berättartekniska grepp används i poddavsnittet som i ”Kakelugnsmordet”. Poddavsnittet gör därför intrång i upphovsrätten till åberopade utdrag ur boken ”Kakelugnsmordet” – inte till hela boken (då åklagaren inte åberopat hela boken).

Enligt upphovsrätten skall upphovsmannen anges på det sätt god sed kräver när exemplar av verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten – så även vid olovliga förfoganden. I brist på annan utredning utgår domstolen från att information om boken och LO som upphovsman gjordes i direkt anslutning till att berättelsen avslutas och att den var fullt hörbar och tydlig. En av journalisterna har anfört att det brukliga, såvitt hon vet, är att namnangivelser görs i slutet av roddavsnitt på det sätt som gjorts i fråga om det omtvistade poddavsnittet. Åklagaren har inte förebringat någon bevisning om vad som är god sed i fråga om namnangivelser i roddsändningar och domstolen kommer till slutsatsen att namnangivelse inte skett i strid med upphovsrättslagen.

Åtalet mot den journalist som varit huvudansvarig för att framställa underlag mm till avsnittet bifölls. Åtalet mot den andra journalisten ogillades då hon anfört att hon ansåg sig känna igen sin kollegas språk i underlaget och det inte heller i övrigt ansågs att hon hade särskild anledning att misstänka att avsnittet skulle göra intrång i ”Kakelugnsmordet”.

Patent- och marknadsdomstolens dom av den 31 januari 2020 i mål nr B 7619-19

 

 

»Till arkivet