Åtnjuter den s.k. Foppatoffeln skydd som 3D-varumärke? Nej, själva formen på skon besitter inte särskiljningsförmåga (anser PMÖD)

Företaget Crocs Inc. innehar de immateriella rättigheterna hänförliga till den s.k. Foppatoffeln – en toffla med hålrem, brett rundat tåparti, perforerade hål på skons ovansida och sidohål tillverkad i lättviktigt skumgummimaterial. Tofflan, som lanserades på den svenska marknaden år 2005, har blivit en stor försäljningsframgång. Crocs ansökte om att registrera tofflan som tredimensionellt varumärke år 2008. PRV angav inledningsvis att tofflan inte uppfyllde kraven på särskiljningsförmåga. Efter att Crocs kompletterade sin ansökan med en marknadsundersökning som skulle utvisa att tofflan kommit att inarbetas som varumärke registrerade PRV varuutstyrseln som 3D-varumärke.

Någon gång år 2014 började ÖoB sälja en toffla som starkt påminde om Foppatoffeln – den s.k. EVA-tofflan. Crocs skickade ett varningsbrev till ÖoB och gjorde gällande att EVA-tofflan utgjorde intrång i varumärkesrättigheterna till Foppatoffeln. ÖoB bestred intrång och ingen överenskommelse träffades mellan parterna. Crocs stämde därför in ÖoB vid domstol. Som grund för sitt bestridande av varumärkesintrång angav ÖoB i Patent- och marknadsdomstolen bland annat att Crocs varumärkesregistrering var ogiltig och skulle hävas. ÖoB väckte en separat talan om hävning av registreringen av Crocs toffla som tredimensionellt varumärke. Som grund för hävning angav ÖoB att registreringshinder förelåg då Crocs varumärke endast består av en form som följer av varans art/form som är nödvändig för att uppnå tekniskt resultat/form som ger varan ett betydande värde samt att utstyrseln saknar erforderlig särskiljningsförmåga.

Patent- och marknadsdomstolen kom i dom fram till att Crocs varumärke skulle hävas då tofflan (varumärket) endast består av en form som följer av varans art respektive en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat.

Crocs överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen. Domstolen kom, till skillnad från underinstansen, fram till att Crocs toffla inte kunde anses utgöras endast av en form som följer av varans art då utrymmet för variationer av formgivningen (exempelvis antalet hål, storleken på hålen, placeringen mm) är i det närmaste oändligt. Inte heller ansåg domstolen att varans form är nödvändig för att nå ett tekniskt resultat – inte i den mening med ”tekniskt resultat” som avses i varumärkeslagen (2 kap 4 § VML). Hålens utformning och placering kan inte heller, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, anses ge varan ett betydande värde i den mening som avses i bestämmelsen om registreringshinder.

Besitter Crocs toffla för varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga? Domstolen konstaterar att massproducerade konsumtionsvaror i regel skapar förväntningar hos konsumenter om att identifieras genom ordvarumärken – inte formen på en vara. Om varor säljs med angivande av ordmärke krävs – för att formen på varan skall anses skyddsvärd – att den är mycket ovanlig och originell (hänvisning görs bl.a. till EU-domstolens dom i mål C-252/12, Specialers, av den 18 juli 2013, punkten 24). Domstolen slår fast att tofflan inte besitter ursprunglig särskiljningsförmåga. Har tofflan förvärvat särskiljningsförmåga genom försäljning och kommersiell framgång och medial uppmärksamhet? Domstolens svar är NEJ. Åberopat marknadsföringsmaterial anses av domstolen vara magert. Den marknadsundersökning som åberopas ger inte stöd för att det är just formen på varan som uppfattas som ett kännetecken.

Patent- och marknadsdomstolen kommer således till slutsatsen att Crocs 3D-registrering för tofflan skall hävas.

Patent- och marknadsdomstolens dom av den 24 maj 2019 i mål nr PMT 5406-17 och PMT 15266-16

Patent- och marknadsöverdomstolens dom av den 2 december 2020 i mål PMT 7014-19

 

»Till arkivet